Perceptionsstudier

Framgångsrik finansiell kommunikation kräver förståelse för ert företags positionering på aktiemarknaden och vad som som påverkar er attraktionskraft på investerarna. Våra perceptionsstudier inhämtar en korrekt och kvalitativ bild av de faktorer som ligger bakom investerarnas syn på förtroende, värdering och investeringsvilja samt gör det möjligt att se sambandet mellan era förbättringsåtgärder och resultat.

Skäl för att genomföra en perceptionsstudie kan vara:
 • Benchmarking
 • Förberedelse för och uppföljning av kapitalmarknadsdagar
 • Förändringar av strategi, bolagsstruktur eller företagsledning
 • Ägarförändringar, omstruktureringar
 • Frågeställningar om absolut eller relativ värdering
 • Trovärdighetsfrågor
Våra perceptionsstudier besvarar följande tre kritiska frågor:
 • Hur uppfattas ert bolag av finansmarknadens aktörer?
 • Vilka nyckelfaktorer driver marknadens uppfattning?
 • Vad kan ni göra för att påverka marknadens tolkning och bolagets värdering i positiv riktning?
Med hjälp av våra perceptionsstudier kan ni:
 • Förstå hur företagets strategiska inriktning och genomförande uppfattas, samt hur detta påverkar aktien
 • Få inblick i faktorer som påverkar investerarnas beslut
 • Skaffa kunskap om vilka företags- och branschspecifika faktorer som påverkar värderingen samt identifiera eventuella missförstånd
 • Utvärdera er kommunikation som sådan och i förhållande till relevanta jämförelsebolag
 • Utveckla strategier för att differentiera företaget som investering