Varför IR?

Undermålig hantering av investor relations kan addera onödig risk i relationen med finansmarknaden och i längden bli kostsam för såväl företag som aktieägare. Trots detta ser vi förvånansvärt ofta erfarna företagsledningar begå fatala misstag i kommunikationen med analytiker, investerare och finansiella media.

Efter att under många år ha sett listade och noterade bolags kommunikation med kapitalmarknaden från målgruppens synvinkel, startade vi Box IR med ambitionen att hjälpa våra kunder höja nivån på IR-området. Vi är övertygade om att kommunikation har stor inverkan på företagsvärdering och därmed också bolags tillgång till och kostnad för externt kapital.

Sedan 2012 har vi varje år frågat den svenska finansmarknadens aktörer vilka bolag de ser som föredömen respektive avskräckande exempel när det handlar om värdeskapande kommunikation. Resultaten från dessa enkätundersökningar finns att läsa här: Box IR:s Finansmarknadsenkät

Vad som kännetecknar IR och företagsledningar som kommunicerar på ett sätt som skapar värde för sina aktieägare kan tyckas vara subjektivt. Gemensamt för dessa är dock att de lägger stor vikt på investerarrelationer och att de åtnjuter ett högt förtroende bland investerare och analytiker. Det kan också konstateras att värdeskapande bolag återkommande förknippas med ett antal nyckelord.

Bra kommunikation - nyckelord

Finansmarknadens syn på bra IR