IR-audit och GAP-analys

Investerarrelationer påverkas i hög grad av processer och struktur, vilka i sin tur bidrar till att höja kvaliteten på IR-arbetet och servicenivån hos bolagets talespersoner gentemot kapitalmarknaden. Genom en IR-audit genomför Box IR en kartläggning och analys av era befintliga kommunikationsprocesser med fokus på den finansiella kommunikationen, inklusive policyer, pressmeddelanden samt annat publicerat material.

Med en GAP-analys kan vi sedan identifiera gapet mellan existerande processer och den eftersträvade nivån på er IR-funktion. Vi kan också göra en benchmark mot liknande bolag eller vad som anses vara ”best practice” i marknaden. Utifrån denna analys presenterar vi sedan de åtgärder som krävs för att stänga ”gapet”.