Box IR
Sharing is caring!
Fresh start

5 tips för att kickstarta IR-arbetet i början av ett nytt år

Tungt att komma tillbaka till jobbet?

​Har du liksom jag svårt att samla tankarna efter lite för mycket glögg, julgodis och champagne?

Då är du i gott sällskap. Men vi som jobbar med IR har en trumf på hand – det är tyst...

Bokslutskommunikén närmar sig. Det innebär för många bolag en så kallad tyst period.

Upp till fyra veckor utan någon finansiell kommunikation med media, investerare eller analytiker.

Det betyder också extra tid att förbereda och fokusera. Inte bara på den kommande rapporten utan också lägga grunden för att rivstarta årets IR-arbete.

Läs vidare för våra tips om vad ni kan göra eller planera redan nu.

1. Se till att bokslutskommunikén skiner

First things first – bokslutskommunikén (om ni inte har brutet räkenskapsår förstås).

Skicka ut inbjudan till telekonferens eller presentation av kommunikén. Om ni har gjort det innan jul behöver ni påminna era viktigaste intressenter.

Ta fram förra årets kommuniké och läs den med friska ögon. Titta särskilt efter vilka framtidsutsikter ni lämnade då.

Titta igenom förra årets kvartalsrapporter och notera även här vilka eventuella utfästelser eller prognoser som givits.

Förra årets kommuniké var fantastisk (eller hur?)

Dags att börja skriva, men kopiera inte bara förra årets bokslutskommuniké rakt av.

Fundera över om det är något du kan göra för att förenkla och tydliggöra budskapen. Kan ni lägga till några grafer eller tabeller som ökar läsbarheten?

Om siffrorna finns framme kan merparten av rapporten skrivas redan nu. Om rapporten innehåller ett VD-ord, är det en god idé att för VD presentera förslag till punkter att hänga upp den texten kring.

Du önskar att VD var en talare av ”guds nåde”

Sedan kommer vi till själva presentationen eller ”callet”.

Det är oftast fördelaktigt att skriva ett manus för VD:s anförande under en telefonkonferens. På det sättet undviker ni att något förbises eller inte kommer ut som det var tänkt.

Presentationen är inte bra och du vet om det

När det gäller själva presentationsbilderna rekommenderar jag en genomgång liknande den för bokslutskommunikén. Läs tidigare presentationer med fräscha, kritiska ögon.

Låt gärna någon utomstående läsa och komma med synpunkter.

Har ni använt samma ”template” under lång tid? Då är det kanske dags för en grafisk ansiktslyftning för att budskapen ska gå fram bättre.

Saknar ni specialkompetens i huset är det bättre att lägga ut detta på någon firma som är duktig på både layout och powerpoint. Sådan expertis kan snygga till många sidor på kort tid och behöver inte kosta mera än ca 1 000 kr per timme.

Bokslutskommuniké och kvartalsrapporter är era viktigaste informationstillfällen under året.

Låt dem inte bli slentrian och lämna inget åt slumpen.

2. Dra lärdomar från året som gått

Den tysta perioden i början av ett nytt år är ett bra tillfälle att gå igenom föregående års IR-aktiviteter och analysera vad som gick bra och vad som kanske gick mindre bra.

Hur många investerarmöten genomfördes och viktigare ändå - träffade ni rätt investerare? Ledde dessa möten till några nya aktieägare eller till att befintliga ägare ökade sina innehav?

Vilka events deltog ledning eller IR i under året? Vad fick ni ut av dessa?

Förändrades ägarstrukturen märkbart? Fick ni några nya signifikanta ägare under året eller tappade ni någon?

”Vi har aldrig haft någon kris, så vi behöver ingen krisplan.”

Tro det eller ej, men så svarade en kommunikationsansvarig på ett av våra mailutskick om krishantering för några år sedan.

Har ni påverkats av negativa bolags- eller marknadshändelser under året?

Om ni inte framgångsrikt hanterade dessa händelser behöver ni fundera över hur nästa års krisplan ska se ut.

Fick ni lägga mycket tid på att besvara mail- och telefonfrågor från investerarna? Då kanske ni behöver se över IR-sidorna på webben för att säkerställa att det är lätt att hitta relevant information.

Hur togs rapporterna emot av investerare och analytiker? Var det stora avvikelser mellan eventuella prognoser i marknaden och faktiska resultat?

Har ni haft stora kursrörelser?

Det är också värt att notera hur kursrörelserna i aktien sett ut och fundera över vad som triggat svängningar utöver det normala.

Har ni haft många handelsdagar med upp- eller nedgångar på mer än 5 procent (10 procent för mindre bolag) kan det vara ett tecken på att ni behöver förbättra kommunikationen mot aktiemarknaden.

Hur utvecklades aktien i förhållande till era referensbolag eller konkurrenter?

Har ni utvärderats i några rankingar och hur har den i så fall förändrats från tidigare år? Se till exempel Box IR:s årliga Finansmarknadsenkät.

Det kan självfallet finnas fler aktiviteter att följa upp och analysera. Viktigast är dock att ni gör en ordentlig utvärdering i början av varje år. Och att ni faktiskt agerar på den.

3. Formulera nya mål för IR-arbetet

Utvärderingen under punkt 2 ovan blir ännu mer användbar om ni har tydliga mål och s.k. ”Key Performance Indicators” för IR-arbetet. Om ni inte har det är det hög tid att formulera dessa nu.

Förenklat kan målet med IR-insatserna sammanfattas i följande mening:

Att maximera aktievärdet och därmed minimera bolagets kapitalkostnad.

Aktievärdet, eller bolagsvärdet, påverkas som bekant av ett antal parametrar. Bland annat:

  • Bolagets finansiella utveckling
  • Riskpremien, som i sin tur påverkas av likviditet och volatilitet i aktien
  • Förtroende för ledning och affärsmodell
  • Investerarnas uppfattning om bolagets framtidsutsikter
  • Ägarstruktur

Den förstnämnda påverkas endast indirekt av IR-insatserna via bolagets kapitalkostnad medan de fyra sistnämnda kan påverkas mer eller mindre direkt av de insatser som står till bolagets förfogande inom ramen för IR-arbetet.

Vad innebär då detta för era mål och KPI:er?

De enklaste parametrarna att mäta är likviditet och volatilitet i aktien samt ägarstruktur. Dessa utgör s.k. ”hard facts”. Utgå från nuläget och sätt höga men nåbara mål.

Exempel på sådana mål kan vara att halvera kurssvängningar i aktien under rapportdagar eller att öka det genomsnittliga antalet omsatta aktier per dag med 50 procent.

När det gäller ägarstruktur kan det vara lämpligt att sätta upp mål för antalet nya institutionella ägare eller geografisk spridning.

Ledningens förtroende och investerarnas uppfattning om framtidsutsikterna är betydligt knepigare att mäta. De utgör ”mjuka faktorer”, vilka oftast mäts kvalitativt genom olika former av perceptionsstudier.

Ett annat angreppssätt är att jämföra sig med andra noterade bolag med liknande finansiella nyckeltal, om möjligt helst i samma bransch.

De skillnader ni hittar i värdering, till exempel vinstmultiplar eller substansvärdering, är ofta hänförligt till den finansiella kommunikationens innehåll och trovärdighet.

Utifrån dessa skillnader kan ni sätta upp mål för er relativvärdering gentemot referensbolagen.

Mål och KPI:er för IR-arbetet behöver diskuteras internt och ha stöd av ledning och styrelse.

Sist men inte minst - ha inte för många mål!

Det är bättre med få och relevanta än flera som inte har tydlig koppling till ert övergripande mål.

4. Planera nyhetsflödet varje kvartal

Mycket av IR-arbetet är reaktivt till sin natur, beroende på såväl externa som interna händelser.

Därför är det viktigt att planera de aktiviteter ni faktiskt kan kontrollera.

Dit hör många typer av bolagsspecifika nyheter såsom produktlanseringar, marknadsaktiviteter eller rekryteringar.

Andra nyheter kan vara nytt material som publiceras på hemsidan, till exempel videoklipp, faktablad, branschanalyser eller årsredovisning.

Att lägga upp presentationer från olika events som företagsledningen deltar i är också uppskattad information.

Genom att göra regelbundna nyhetsinventeringar och planera för när och hur nyheterna ska publiceras skapar ni en pipeline av information. Något som kan bidra till att hålla investerares och medias intresse vid liv utanför rapportperioderna.

”Icke-nyheter” kan också vara nyheter

Försök att inte bli för ”hemmablinda” när ni värderar nyheter. I många fall kan information eller händelser som ni tycker är väl kända och tidigare kommunicerade i själva verket ha ett stort nyhetsvärde för utomstående.

De flesta investerare behöver ha koll på så många bolag att de är mycket längre ifrån ert nyhetsflöde än ni tror.

En bra horisont för en publiceringskalender är tre månader. Det är en period de flesta företag kan överblicka avseende nyheter.

5. Uppdatera era kontaktlistor

Hitta analytikerna

Kontaktlistor för analytiker är ett viktigt IR-verktyg för att sälja in ert bolag till aktiemarknaden.

Nu är ett bra tillfälle att skapa eller uppdatera en sådan lista.

Ni hittar dem genom att studera vilka analytiker som bevakar andra bolag i er bransch.

Gå in på dessa bolags hemsidor och leta under ”Aktien” och ”Analytiker” på investerarsidorna eller googla till exempel ”Haldex analytiker”.

Lägg till dem på listan med namn, firma och e-mailadress.

Var inte rädd för att även lägga till analytiker som i huvudsak täcker väsentligt större bolag än ert.

Ni vill att dessa analytiker åtminstone ska ha hört talas om er och det blir lättare att inleda en dialog när ni vuxit er större.

Slösa inte tid på fel förvaltare

Tid är en knapp resurs, såväl för företagsledning som IR. Slösa därför inte tid med att träffa fel portföljförvaltare.

Även när det gäller förvaltare är det bra idé att studera vilka som äger aktier i liknande bolag eller andra bolag i er bransch.

Ägardata finns också att köpa, bland annat boken ”Ägarna och makten” som kostar ca 100 kr. För mer aktuella uppdateringar över ägandet i svenska bolag kan ni teckna ett abonnemang på någon ägarservice.

De stora finansiella informationsleverantörerna erbjuder också terminaler där det går att analysera ägandet i publika bolag både i Sverige och utomlands. Dessa tjänster är dock relativt kostsamma.

Ett annat sätt att hitta relevanta förvaltare är att söka på Morningstar, som tillhandahåller information om ett mycket stort antal tillgängliga fonder.

Genom att söka efter till exempel branschfonder, landsfonder eller småbolagsfonder kan ni hitta namn på förvaltare som kan vara intressanta att kontakta.

Journalister – ett utdöende släkte

Slutligen medielistorna.

Många medieföretag har det tufft idag. Inte minst tidningar, som de senaste åren minskat sina redaktioner rejält.

Färre journalister innebär att redaktionerna behöver fler uppslag till intressanta nyheter. Därför är det värt att skapa och upprätthålla listor över redaktioner och journalister som kan tänkas skriva om ert bolag.

Lägg några timmar på att hitta journalister som skriver om er bransch eller om era konkurrenter. Uppdatera också listan över redaktioner för finansiella media och se till att inte missa nya digitala aktörer som växer i popularitet.

Utrustad med dessa uppdaterade listor är du nu redo att bygga relationer med analytiker, träffa förvaltare som är sannolika köpare av er aktie samt öka chanserna att nå ut i media.

Konklusion

Bra IR kommer inte av sig själv. Men det är inte heller ”rocket science”.

Christofer Sjögren leder Trelleborgs IR-team, som för andra året i rad blivit utnämnt till Sveriges bästa. Det är ingen slump.

Läs gärna inlägget om hans recept för framgång – 7 frågor till Trelleborgs IR-chef.

Genom att arbeta målmedvetet och strukturerat kan du också åstadkomma varaktig förbättring av era investerarrelationer.

Nu är en bra tid att sätta igång!

Har du egna råd att dela med dig av? Berätta gärna i kommentarsfältet nedan.

Leave a Comment: